Nieuws

Nieuws

Media

De trein raast door, langs Tilburgs nieuwste kunstwerk: een…

Tilburg is een blikvanger rijker. Een meer dan 70 meter lang lichtkunstwerk met de spreuk van klankdichter Antony Kok is maandagavond, op de 140ste geboortedag van Kok, onthuld. ‘De wereld van heden raast door in Dada’s voetspoor’ prijkt op de luifel van Gebouw 79 in de Spoorzone. Het lichtobject zal vooral bij reizigers die met de trein in Tilburg aankomen in het oog springen.  

Het was de eer aan burgemeester Theo Weterings om – op zijn verjaardag nota bene – licht in het aforisme te blazen. Letterlijk: met een conducteursfluitje staat Weterings in het schemerlicht klaar. Fjiet! Fjiet! En de spreuk van Kok licht op. ‘De wereld van heden raast door in Dada’s voetspoor’. Sinds 18 april is het aforisme van de klankdichter voor iedereen te bewonderen op het dak van Gebouw 79 (boven eetcafé RAW en het Ontdekstation).

Lees verder op bd.nl (premium)

Nieuws

Video overdracht Aforisme Antony Kok

Een gefilmd verslag van een bijzondere avond: de overdracht van het lichtkunstwerk: DE WERELD VAN HEDEN RAAST DOOR IN DADA’S VOETSPOOR, een aforisme van Antony Kok ter gelegenheid van zijn 140e geboortedag dat een plek kreeg op het dak van Gebouw 79 in de Spoorzone, in het hart van de stad.

Nieuws

Internationale Vrouwendag met Lena en Nelly in de startblokken

Op 18 april zal een groot lichtkunstwerk in het hart van de stad Tilburg verschijnen. Het aforisme ‘DE WERELD VAN HEDEN RAAST DOOR IN DADA’S VOETSPOOR’ van Antony Kok, een der ‘founding fathers’ van de internationale kunstbeweging De Stijl, zal tot in lengte van jaren de Tilburgse Spoorzone verlichten. Wie ‘De Stijl’ zegt noemt oprichter Theo van Doesburg, Piet Mondriaan, Gerrit Rietveld en wellicht nog enkele andere heren.

Bij het afscheid van voorman Theo van Doesburg in 1931 waren het echter twee vrouwen die hem als enigen uitgeleide deden. De Tilburgse Lena Milius, zijn muze die in de Zomerstraat 11 woonde en waarvoor Van Doesburg zijn eerste vrouw verliet en haar vriendin Nelly van Doesburg die behalve de artistieke kompaan van Van Doesburg zich na Lena zijn derde echtgenote mocht noemen. Over het afscheid van Van Doesburg schreef Lena Milius aan haar vriend Antony Kok: ‘Ik ben er naar toe gegaan om voorgoed afscheid van Does te nemen én omdat Nelly hem zoo heel gelukkig heeft gemaakt’. Na de oorlog was Lena Milius een belangrijke bron voor historici als ooggetuige van de vroege jaren van De Stijl.

Lees meer “Internationale Vrouwendag met Lena en Nelly in de startblokken”
Nieuws

Aforisme in Tilburgse Spoorzone nadert voltooiing

De ontwikkeling van het aforisme van Antony Kok is in volle gang. De tekst DE WERELD VAN HEDEN RAAST DOOR IN DADA”S VOETSPOOR zal vanaf 18 april vanaf het dak van Gebouw 79 in de Spoorzone te zien zijn. Over een lengte van 70 meter vormt deze tekst dan tot in lengte der jaren een letterlijk lichtend baken in het hart van de stad. Vanaf 2017 werkt Stichting DeNweStijl@Tilburg al toe naar deze kroon op het werk. De vuistdikke dossiermappen zijn de stille getuigen van het inhoudelijk en technisch gepalaver, de vele overleggen met ambtenaren en sponsoren, met gemeentelijke en provinciale bestuurders. De crowdfunders die ons ( met grote dank) ter wille waren met grote en kleine financiële bijdragen. Voor Tilburg geldt: het ijzer wordt NU gesmeed. Niet voor bommen of mortieren maar voor poëzie van ruim een eeuw geleden die onze stad in vuur en vlam zal zetten.

Vandaag kunt u het binnenwerk bekijken en in de eerste twee weken van april gaan de letters op het dak. Louwen mag. Op afstand. Op Tweede Paasdag,18 april, zal bij het ondergaan van de zon onze jarige burgemeester in een jarige stad Tilburg de 140e verjaardag van de Tilburgse stadsdichter avant la lettre Antony Kok in het licht zetten. Het kunstwerk is een blijvende hommage aan deze aan De Stijlbeweging verbonden dichter/schrijver én spoorwegbeambte die als boezemvriend van Theo van Doesburg ergens een soort peetvader van De Stijl mag heten.

Nieuws

De Tao van de T


Van 2019 tot 2021 was Anton Dautzenberg de stadsdichter van Tilburg. Bij zijn aantreden gaf hij aan dat voor zijn stadsdichterschap ‘de Tao van de T’ de kapstok zou zijn. Die letter is het beeldmerk van de stad. ,,Het is een zoektocht die niet alleen moet leiden tot spannende gedichten, tot discussie, maar ook tot een manifest waarmee ik het Tilburgs literatuur- en kunstklimaat wil vernieuwen en verbeteren.”

De intentie van Dautzenberg was om elke maand een gedicht te publiceren. Zijn gedicht te combineren met een artistieke vertaling van een kunstenaar uit de stad. een muzikant, een filmmaker, danser, een acteur. Het werk was te volgen op zijn site: detaovandet.nl.
De inspiratie voor de vrijgevochten werkwijze van de negende Tilburgse stadsdichter vormt het gedachtegoed van Anthony Kok die honderd jaar geleden als chef-commies bij de Spoorwegen in Tilburg werkte en medeoprichter was van het tijdschrift De Stijl. Met Theo van Doesburg en Piet Mondriaan was hij betrokken bij het opstellen van een roemrucht manifest over vernieuwing van literatuur.

Bij de start van zijn stadsdichterschap was het motto van Dautzenberg:
Antony Kok (1882-1969) was een van de eerste experimentele dichters van Nederland en medeoprichter van De Stijl. In 1920 publiceerde hij in dat tijdschrift samen met Theo van Doesburg en Piet Mondriaan een manifest over de literatuur.

‘HET WOORD IS DOOD
de naturalistische cliché’s en de dramatische woordfilms
die de boekenfabrikanten ons leveren
per meter en per pond
bevatten niets van de nieuwe handgrepen van ons leven
HET WOORD IS MACHTELOOS‘

‘de netjes naast en onder elkaar geplaatste zinnen
deze dorre FRONTALE zinsbouw
waarin de vroegere realisten hun tot zichzelf beperkte ervaringen uitdrukten
zijn ten eenenmale ontoereikend en onmachtig om de collectieve ervaringen van onzen tijd
tot uitdrukking te brengen’

‘wij willen met alle middelen die ons ten dienste staan
syntaxis
prosodie
typografie
arithmetica
orthografie
het woord een nieuwe betekenis en een nieuwe uitdrukkingskracht geven’

Bij de opening van de afsluitende tentoonstelling in PARK die na de opening dankzij de nieuwe lockdown helaas vrij snel weer werd gesloten las Dautzenberg onderstaand afsluitend essay voor. Met zijn uitdrukkelijke toestemming publiceren we het hier integraal. Per slot van rekening bereiden we de weg naar het aforisme van Antony Kok dat op 18 april 2022 het hart van de stad zal laten zien wat taal vermag. Want vanaf dat moment in licht en 70 meter lang een ode aan de poëzie: ‘DE WERELD VAN HEDEN RAAST DOOR IN DADA’S VOETSPOOR’

‘HET WOORD IS DOOD’
Het zijn de eerste woorden van het motto dat ik in 2019 aan mijn stadsdichterschap koppelde.
Ze zijn afkomstig uit het manifest dat Antony Kok, Theo van Doesburg en Piet Mondriaan in 1920
publiceerden in hun tijdschrift De Stijl. Zij hadden genoeg van het vigerende moralisme, het
normatieve realisme en ze wilden zich bevrijden van de convergerende conventies. De kunst – lees:
de maatschappij – had een nieuw elan nodig.

De laatste woorden van mijn aan De Stijl-mannen ontleende motto hebben een dwars doch
constructief karakter, en ook dat was programmatisch voor mijn stadsdichterschap:

‘wij willen met alle middelen die ons ten dienste staan
syntaxis
prosodie
typografie
arithmetica
orthografie
het woord een nieuwe betekenis en een nieuwe uitdrukkingskracht geven’

In 2020, in het hart van mijn periode als stadsdichter (2019-2021), was het dus honderd jaar
geleden dat het manifest verscheen. Een mooie gelegenheid om die cesuur in de kunst te vieren
én om de idealen van de mannen (want dat waren het: idealen) te transponeren naar het heden –
en naar deze stad. Klankdichter Antony Kok (1882-1969) woonde indertijd in Tilburg. Of Tilburg in
die periode ook al een anti-intellectueel kunst- en cultuurbeleid voerde, kan ik niet goed
beoordelen, maar Koks drijfveren zullen vast en zeker mede gekleurd zijn door zijn woonplaats.
De mannen van De Stijl stonden indertijd in nauw contact met contemporaine filosofen en
andere denkers. Reflectie was even belangrijk, zo niet belangrijker dan maken. De kunstwerken
zijn immers het zichtbare resultaat van alles wat aan het maken voorafgaat, en dat is nogal wat.
Kunst dus die zwanger is van betekenis en die op haar beurt weer oproept tot reflectie, tot
nadenken. En dat is meer dan gelukt; De Stijl groeide uit tot een beweging die nog altijd resoneert
en inspireert, wereldwijd.

Een van de filosofen door wie Kok & co zich lieten inspireren was Mathieu Schoenmaekers
(1875-1944), een gewezen priester. Schoenmaekers ergerde zich aan de tijdgeest, aan de enge
moraal die leidde tot uitsluiting en deprivatie, en die ook door de kerk werd gepropageerd. Hij was
een originele denker die een ‘positieve mystiek’ ontwikkelde, een methode om de werkelijkheid
te duiden en ordenen als een universele verhouding van tegendelen. Hierbij maakte hij gebruik
van de wiskunde, van symbolen die zijn denken konden illustreren.

Een belangrijke kern van Schoenmaekers theorie vormt het door hem gemaakte onderscheid
tussen tegenstelling en tegendeel. Onwelgevallige meningen worden meestal opgevat als een
tegenstelling, krijgen daarmee een negatieve betekenis en kunnen op weerstand en tegenwerking
rekenen. Het is volgens Schoenmaekers veel verstandiger om ze te aanschouwen en te begrijpen
als een tegendeel, en ze daarmee een positieve, constructieve connotatie toe te kennen. Met zijn
theorie probeerde hij niet alleen de relatie tussen God en de wereld te verklaren, maar ook die
tussen mensen en ideeën. Tegendelen hebben elkaar nodig, tegenstellingen stoten elkaar af. In
zekere zin is er sprake van een dialectisch proces: van these en antithese naar synthese.
Schoenmaekers, en ook vele filosofen voor en na hem, gebruikte de Tau-figuur om zijn theorie
te illustreren. De horizontale lijn van het kruisbeeld vormt bij hem de lijn van de geschiedenis, van
oorzaak en gevolg – deduceerbaar rationalisme. De verticale lijn vertegenwoordigt de evolutie, het
raadsel, de mystiek – de weg omhoog, in alle opzichten. Materie en geest als de hoofdassen van
ons bestaan.

De Tau is geen statisch symbool: de lijnen schuiven over elkaar heen. En dat leidt tot
grensaanschouwing, grensopenbaring en grenserkenning. De assen symboliseren de tegendelen
die elkaar nodig hebben. De T-figuur wordt in de statistiek niet voor niets gebruikt als symbool
voor correlatie. Ook in de kunst wemelt het van de toepassingen – van Leonardo da Vinci tot Bruce
Nauman. En nog verder terug in de tijd, tweeduizend jaar maar liefst, sierde het Tau-kruis, de in
blauw uitgevoerde hoofdletter T, het habijt van de religieuze ridderorde van Sint-Antonius van
Egypte, de vader van het kloosterleven. Zijn orde verzorgde pest- en lepralijders.

Met deze ‘ingrediënten’ ging ik in 2019 aan de slag. Mijn stadsdichterschap, de Tao van de T,
vormt daarmee een hommage, een eclectisch experiment, een zoektocht én een aansporing.
Helaas moest ik mijn stadsdichterschap voortijdig afbreken vanwege moreel onrecht; de laatste
drie gedichten zijn niet verschenen, de cyclus blijft unvollendet. Bijna niemand leek dit overigens
te betreuren, vooral vanwege de inhoud van de gedichten – en ook dat heeft betekenis.
Tot slot. Kunstenaars worden in Tilburg in toenemende mate gedegradeerd tot louter makers,
tot uitvoerders – en ze ondergaan deze ontering opvallend lijdzaam. Ze worden niet beschouwd
als denkers die reflecteren op het bestaan, die levenstijd wijden aan maatschappelijke
vraagstukken (met alle risico’s van dien) en die voorstellingen kunnen overstijgen. Om in
aanmerking te komen voor (broodnodige) ondersteuning moeten ze het gemeentelijk beleid en de
bijbehorende infrastructuur bevestigen, legitimeren, vieren. Vreemd, want dat beleid en die
infrastructuur zíjn er al, die kunnen beter worden bevráágd – vanuit een autonome, onafhankelijke
positie. Verneinen levert meer inzichten op dan bejahen. Ook in mijn ogen zijn tegendelen geen
tegenstellingen.

©A.H.J. Dautzenberg, 4 oktober 2021

Meer over deze bijzondere – maar helaas verdekt opgestelde – tentoonstelling: https://www.park013.nl/nl/activiteiten/de-tao-van-de-t

Geen categorie

De laatste loodjes

Dankzij de zeer gewaardeerde financiële bijdragen van Cupudo (gemeente Tilburg), provincie Noord-Brabant, NS en ProRail, het genereuze afscheidscadeau van oud-wethouder De Vries, Stichting Zabawas, de erfgenamen van Antony Kok, de gift van ondernemer Rien van Linschoten en de crowdfunding via de website van DeStijl@Tilburg zijn de technische kosten van de uitvoering van het kunstwerk inmiddels gegarandeerd. Dat stemt weliswaar tot blijdschap maar schijn bedriegt want we zijn er met alles wat er nog bij komt kijken nog lang niet.

Een monumentaal en ingewikkeld kunstwerk als dit komt niet alleen: er zijn rondom de realisatie van een dergelijk object tal van zaken die op de begroting drukken. Een heel speciale culturele activiteit rond De Stijl Tilburg die vanaf 18 april aan alle inwoners en bezoekers van de stad gratis zal worden aangeboden moet nog even geheim blijven maar ook die ontwikkeling vraagt om een professionele uitvoering en ook daar zijn kosten aan verbonden.

Er staan op dit moment nog enkele bijdragen voor donaties en sponsoring uit, er lopen nog een paar aanvragen bij fondsen en ook de crowdfundingsactie zoals op de website www.destijltilburg.nl levert een uitstekende bijdrage. Maar… er is nog een eindje te gaan!!

Bij deze dus: Wie blij is met het bericht van BD over het te realiseren aforisme dat op 9 november in Brabants Dagblad verscheen kan Stichting De Stijl@Tilburg nog blijer maken richting de eindstreep met een donatie voor de laatste loodjes van dit megagrote project : DE WERELD VAN HEDEN RAAST DOOR IN DADA’ S VOETSPOOR

https://www.bd.nl/tilburg-e-o/geld-is-binnen-voor-lichtkunstwerk-in-tilburg-als-hommage-aan-de-stijl~a968c9a5/

Nieuws

De V van vandaag

VANDAAG, 29 oktober, is de dag dat in 1969 de Nederlandse experimentele schrijver en dichter van onder meer klankpoëzie, Antony Kok, op  87jarige leeftijd in Haarlem overleed na een werkzaam  leven van 1908 tot 1952 in Tilburg.

De V van VRIJGEVIGHEID waar deze bedachtzame medeoprichter van het vernieuwende tijdschrift De Stijl, Antony Kok, om bekend stond. Volgens hen die hem kenden was hij een groot kunstminnaar en ook een mecenas, niet alleen voor een bekende schilder als Piet Mondriaan maar ook voor regionale kunstenaars.

De V van VAN DOESBURG, tot zijn vroegtijdige dood in 1931 boezemvriend voor het leven van Antony Kok.

De V van VOORT en van VOETSPOOR in het aforisme van Antony Kok ‘DE WERELD VAN HEDEN RAAST VOORT IN DADA’ S VOETSPOOR’. Die V raakt ook deze VOLZIN die als alle neuzen een dezer dagen dezelfde kant uit staan zal resulteren in een 70 meter lang lichtkunstwerk dat op het dak van gebouw 79 in de Spoorzone zal VERSCHIJNEN.

De V van VOLHARDING waarmee de stichting De Nwe Stijl@Tilburg zich vanaf 2017 heeft ingezet om de persoon Antony Kok op deze wijze de waardering te geven die hij als weldoener van de kunst en als schrijver en dichter VERDIENT.

De V van alle VRIENDEN van de Stijl@Tilburg want dank zij hun VRIJGEVIGHEID waarvoor enorm VEEL DANK komt langzaam maar zeker de VICTORIE in beeld.

Deze kleine V op schaal gaat nu weer terug naar oud-wethouder Berend de VRIES die dit model vanwege zijn genereuze bijdrage aan dit VERLICHT eerbetoon aan Antony Kok cadeau kreeg van Stichting De Nwe Stijl @Tilburg.