Doelstelling

ANBI aanvraag

Doelstelling en te verrichten werkzaamheden

De stichting De NWE Stijl @ Tilburg heeft (volgens haar statuten) ten doel: 

  1. Het ondersteunen van activiteiten en projecten op het gebied van kunst en cultuur, mits het algemeen nut van de samenleving of onderdelen daarvan dienende, vanuit het gedachtegoed van De Stijl;
  2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  1. Het verwerven en beheren van geldmiddelen en andere bezittingen;
  2. Het oprichten en in stand houden van een doelmatige organisatie;
  3. Het organiseren van het publiek debat over kunst en cultuur. 

De stichting wil hiervoor de komende jaren concreet het volgende bereiken:

  • 2021 realiseren van een ‘Stijl-stadswandeling’ langs plekken en gebouwen in Tilburg die voor De Stijl van belang zijn geweest. De ‘digitale wandeling’ kan op ieder gewenst moment gelopen worden.
  • 2021: ondersteuning bieden en advies verstrekken aan eigenaar Hotel Central, de plek waar de Soirées Intimes (met o.a. Theo van Doesburg en Antony Kok) begin vorige eeuw plaatsvonden.
  • 2022 realiseren van een aforisme van Antony Kok als lichtobject op een van de  gebouwen in de Tilburgse spoorzone.
  • 2023 aandacht besteden aan Dada’s veldtocht van eeuw geleden.

De wijze van verwerving van inkomsten
De stichting tracht, voor de activiteiten hierboven genoemd, inkomsten te verwerven via sponsoren (subsidies en donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten, bijdragen van fondsen, bijdragen van bedrijven en particulieren). Een Comité van Aanbeveling ondersteunt de stichting hierbij. 

Het beheer en besteding van het vermogen van de stichting
Het bestuur van de stichting beheert het (verkregen) vermogen en besteedt het aan de in het beleidsplan bepaalde doelen. Na afronding van de stadswandeling heeft de stichting de beschikking over een werkkapitaal van ongeveer € 8000,–. Voor de realisering van het aforisme is een bedrag van circa € 120.000 nodig.